Heart rate variability and baroreflex sensitivity in subjects without heart disease Effects of age, sex and cardiovascular risk factors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 520

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään sydämen sykevaihtelun ja baroheijasteherkkyyden yhteyttä ikään, sukupuoleen ja kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin sydämeltään terveillä henkilöillä. Sykevaihtelu aika- ja taajuuskenttämuuttujilla analysoituna sekä baroheijasteherkkyys Valsalva menetelmällä analysoituna olivat satunnaisesti valitussa keski-ikäisessä populaatiossa yhteydessä useisiin riskitekijöihin (ikä, seerumin insuliini- ja triglyseridiarvot, verenpaine), jotka kuitenkin selittivät vain osan suuresta yksilöidenvälisestä vaihtelusta. Uusilla dynaamisilla menetelmillä analysoituna sykevaihtelulla ei ollut yhteyttä riskitekijöihin ja yksilöidenväliset vaihtelut olivat pienet. Sydämen sykkeen dynamiikka oli yhteydessä ikään ja sukupuoleen riippumatta käytetyistä mittausmenetelmistä. Lapsilla sykkeen kompleksisuus ja fraktaalisuus vastasi nuorten aikuisten sykkeen dynamiikkaa, vaikka kokonaisvaihtelu on vähäisempää. Vanhemmiten sykkeen dynamiikka muuttui säännöllisemmäksi ja ennustettavammaksi.

ISBN-10:
951-42-5226-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pikkujämsä Sirkku
Tuotekoodi 012923
8,58 €