Nähdä, kuulla ja ymmärtää Perusterveydenhoidossa toimivien hoitajien käsityksiä depressiosta ja sen hoidosta, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 511

Keskeisinä teemoina tutkimuksessa ovat depression yleisyys ja tunnistaminen potilailla, depression oireet, omat ja työyhteisön edellytykset hoitaa depressiivisiä potilaita, depression hoidon sisällöt, yhteistyö hoidossa sekä hoitajien oma kokemus depressiosta. Hoitajien mielestä eniten masennusta esiintyi työterveyshuollon sekä päivystysvastaanoton asiakkailla. He pitivät vaikeimpina tunnistaa lasten ja nuorten sekä vanhusten depressioita Hoitajien mielestä depression keskeisiä oireita olivat unihäiriöt, kuolemaan liittyvät ajatukset, mielialan ja elämänilon lasku sekä epämääräiset somaattiset oireet. Masennustilojen syynä he pitivät konkreettisia tai henkisiä menetyksiä, sekä naisten alttiutta reagoida stressiin mielialan laskulla. Ongelmallisinta hoidossa oli hoitajien mielestä psykoterapian järjestyminen sekä potilaan perheen saaminen mukaan hoitoon. Lääkärit he kokivat liian kiireisiksi ja lääkehoitoa suosiviksi, mutta pitivät heitä silti tärkeimpinä yhteistyökumppaneinaan depressiopotilaiden hoidossa. Haastatteluaineiston perusteella muodostui viisi erilaista hoito-orientaatiotyyppiä, jotka erosivat toisistaan halukkuudessa hoitaa itse depressiopotilaita, suhteessa omaan masennusalttiuteen, aktiivisuudessa ottaa depressioepäily puheeksi potilaan kanssa, koetussa omassa valmiudessa auttaa masentuneita sekä käsityksissä työyhteisön valmiuksista hoitaa masentuneita. Kaikki hoitajat pitivät velvollisuutenaan auttaa masentuneita asiakkaita, mutta kokivat kiireen, epävarmuuden mahdollisuuksistaan auttaa sekä vastuunpelon auttamisen esteinä.

ISBN-10:
951-42-5169-5
Kieli:
FIN
Tekijät:
Kokko Marjo
Tuotekoodi 012914
10,93 €