Tuotantokentällä tehtävien toimenpiteiden vaikutus turvetuotannon valumavesien määrään ja laatuun, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 154

Turvetuotanto vaikuttaa vesistöihin mm. kuivatusvesien sisältämän kiintoaineen ja ravinteiden vuoksi. Tuotantoalueiden ja purkuvesistöjen erilaisuuden vuoksi tarvitaan yhä uusia menetelmiä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tässä työssä tutkittiin eri tuotantomenetelmien vesistövaikutuksia, salaojituksen toimivuutta kuivatusmenetelmänä sekä massansiirtoalueiden uusia vesiensuojeluratkaisuja.Tutkimuksen mukaan eri tuotantomenetelmillä ei ole ympäristön kannalta merkittävää eroa. Näin voidaan valita tuotannon kannalta tehokkain menetelmä tai niiden yhdistelmä, joka on myös ympäristön kannalta edullisin, koska tällöin tuotantoala on mahdollisimman pieni.Tuotantoalueen kuivatukseen kehitettiin uuden tyyppinen salaojitusmenetelmä, jossa veden kulkeutumista salaojiin parannettiin kivikuidusta valmistetuilla vedenjohtolevyillä. Menetelmä pienentää turvetuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja se soveltuu parhaiten tasapohjaisille, paksuturpeisille soille.Massansiirtoalueille kehitettiin uusi menetelmä, jossa vedet johdetaan puuhakkeen läpi kokoojaojiin. Massansiirtoalueiden määrä kasvaa jatkuvasti ja hakepatomenetelmä on ensimmäinen nimenomaan massansiirtoalueita varten kehitetty menetelmä.Väitöskirjassa tutkitut menetelmät ovat hyvin toimivia, uusia vaihtoehtoja ominaisuuksiltaan vaihtelevien tuotantoalueiden vesiensuojeluun. Menetelmät ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia ja sellaisenaan sovellettavissa käytäntöön.

ISBN-10:
951-42-5834-7
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
176 s.
Tekijät:
Röpelinen Jyrki
Tuotekoodi 012893
12,28 €