Käsitteiden oppimisesta merkitysten tulkintaan Lasten aika-käsitteisiin liittyvien oppimisprosessien fenomenologinen kuvaaminen, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae rerum socialium 43

Tutkimuksessa kuvattiin lasten aika-käsitteitä ja -käsityksiä sekä niiden oppimisprosesseja. Oppimista lähestyttiin fenomenologisesta viitekehyksestä, jossa keskeisinä käsitteinä olivat intentionaalisuus, merkityssuhteen synty ja merkityksellinen oppimiskokemus. Oppimiseen sisällytettiin sekä kielen ja toiminnan että kognitioiden ja emootioiden aspektit.Kuvailevat tutkimusongelmat koskivat oppimisen tuotoksia, prosessia ja kontekstia. Yksilön intentoitumista situaatioonsa tarkasteltiin oppimisympäristön tutkivassa, toiminnallisessa ja vapaaehtoisessa kontekstissa.Tutkimusaineisto koottiin kolmessa vaiheessa. Esitutkimukseen (1993-1994) osallistui 22 toisluokkalaista sekä didaktisessa prosessilaboratoriossa toteutettuihin tiedonkeruihin (1994, 1995) 10 ensiluokkalaista. Tutkimuksen alkuvaiheet olivat perustutkimuksellisia ja viimeinen tiedonkeruu muistutti toimintatutkimusta. Oppimisprosessit kuvattiin videotallenteiksi. Viimeisen tiedonkeruun aineistoa analysoitiin observointiohjelmalla. Oppilaiden käsitteitä ja käsityksiä tulkittiin oppimistehtävistä ja oppilaiden kokemuksia kyselypohjaisista arvioinneista. Pitkittäistä tutkimusta seurattiin kenttämuistiinpanoilla.Opetusjakson jälkeen kaikilla oppilailla tapahtui käsitteellistämistä oppimistavoitteiden suuntaisesti. Tutkivan prosessin solmukohdiksi kuvattiin tutkimusongelman muodostaminen sekä tiedon käsitteellistäminen. Merkityksetön ongelma heijastui toisen oppilaan tietolähteen tekstin kopioimisena. Opettajalla oli tärkein asema sekä käsitteellistämisen tukijana että kokemusten jakajana. Erityisesti tytöt ilmaisivat halua jakaa kokemuksiaan toisten kanssa. Poikien merkityksellisissä oppimiskokemuksissa välineistä keskeisin sija oli tietokoneilla ja tyttöjen toiminnallisilla tehtävillä. Tehtävät erosivat siinä, millaisia keskusteluja ne herättivät: yleensä tutkimustehtävät ja demonstraatiot synnyttivät eniten tavoitteellista keskustelu

ISBN-10:
951-42-5707-3
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
351, [30] s.
Tekijät:
Mutanen Aino
Tuotekoodi 012877
19,68 €