Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 579

Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseenTässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin ja testattiin käsitejärjestelmää, jossa kuvaillaan terveysalan ammattikorkeakoulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden hoitonäkemyksiä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimusprosessi toteutettiin teorian kehittämisen vaiheiden mukaan. Tutkimusta varten terveysalan opiskelijoita haastateltiin koulutuksen alussa ja lopussa. Lisäksi opiskelijoille osoitettiin kyselyjä. Aineistot analysoitiin laadullisin ja määrällisin menetelmin. Tutkimusprosessin tulosten perusteella esitetään alustava teoria terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen.Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijat olivat hoiva-, hoitotyön asiantuntijuus- tai ansiotyösuuntautuneita. Koulutuksen aikana opiskelijoiden suuntautumisen erityispiirteet korostuivat. Hoivasuuntautuneet opiskelijat korostivat henkilökohtaista kehittymistä, hoitotyön asiantuntijuus -suuntautuneet opiskelijat hoitotyön teorian ja käytännön välisiä eroja ja ansiotyösuuntautuneet opiskelijat opiskelun, työn ja henkilökohtaisen elämän organisointitaitojen kehittymistä koulutuksen aikana. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautuminen ja ansiotyösuuntautuminen vahvistuivat koulutuksen aikana. Hoivasuuntautumisessa ei tapahtunut muutoksia. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan, että terveysalan koulutuksessa tulisi kehittää opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden omien hoitonäkemysten ja hoitamiseen suuntautumisen tiedostamista.

ISBN-10:
951-42-5585-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Vanhanen Liisa
Tuotekoodi 012841
11,77 €