Organosolv pulping A review and distillation study related to peroxyacid pulping, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 146

Organosolv prosessit.Kirjallisuuskatsaus ja peroksihappoprosessiin liittyvä tislaustutkimusTyössä on referoitu yli 900 organosolv sellunvalmistusprosesseihin liittyvää julkaisua. Niiden perusteella voidaan todeta, että organosolv prosessit eivät vielä vakavasti uhkaa sulfaattimenetelmän asemaa maailman merkittävimpänä sellunvalmistusprosessina.Organosolv prosesseissa keittoliuottimena käytettävien orgaanisten kemikaalien regenerointimenetelmäksi on pääasiassa esitetty tislausta. Perusteena sen käytölle on se, ettei tällöin prosessiin syötetä kemikaaleja, jotka joutuessaan johonkin prosessin osaan voisivat häiritä sen toimintaa.Syötteen koostumuksen vaikutusta erotusprosessin toimintaan muurahaishapon ja etikkahapon sekä vastaavien peroksihappojen vesiliuosta keittoliuottimena käyttävässä organosolv prosessissa tutkittiin. Kun tislausta käytetään erotusprosessina, on sen syötteen koostumuksen vaikutus merkittävä. Tarkasteltavassa organosolv prosessissa tislaamon syötteen pääkomponentit ovat muurahaishappo, etikkahappo ja vesi. Kyseinen ternääriseos on luonteeltaan epäideaalinen, ja sen koostumusavaruus jakaantuu neljään osaan. Tislaamon toiminnan taloudellisuus on riippuvainen siitä, mihin näistä alueista syötteen koostumus sijoittuu.Tutkitun ternääriseoksen erotuksen suunnittelussa ei tule käyttää ns. shortcut laskentamenetelmiä, mutta ne ovat käyttökelpoisia eri vaihtoehtojen alustavassa vertailussa. Tässä työssä niitä käytettiin tarkoilla laskentamenetelmillä tukittavia syötekoostumuksia valittaessa.Muurahaishappo-etikkahappo-vesi -seoksen erotuksen termodynaaminen tehokkuus tislausta käytettäessä arvioitiin. Sen todettiin olevan alempi kuin kirjallisuudessa esitetty tislauksen keskimääräinen tehokkuus.

ISBN-10:
951-42-5660-3
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
314 s.
Tekijät:
Muurinen Esa
Tuotekoodi 012832
19,68 €