Kotona asuvan aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa kokemuksia selviytymisestä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 577

Kotona asuvan aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa kokemuksia selviytymisestäTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona asuvien aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ja heidän omaistensa kokemuksia omasta selviytymisestään. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ja analysoitiin fenomenologisella analyysimenetelmällä.Aivoverenkiertohäiriöpotilaista muodostui kuusi ja omaisista viisi selviytymistyyppiä. Potilaiden ja omaisten kokemuksissa on sekä samankaltaisuuksia että eroja. Osa kokee selviytyvänsä hyvin, mutta osalla on vaikeuksia selviytymisessään. Selviytymistä edistää terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu ohjaus ja opetus, toimivat ihmissuhteet sekä kuntoutus. Potilaat ovat tyytyväisempiä kuntoutukseen kuin omaiset. Jotkut omaisista kokee kuntoutuksen irralliseksi jokapäiväisestä elämästä. He kokevat myös, että hoitohenkilökunnalla ei ole aina halua tai kykyä yksilölliseen ja omaiset huomioon ottavaan toimintaan. Tämä saattaa olla syynä siihen, että osa omaisista kokee vastuunsa jokapäiväisen elämän sujumisesta kotona liian suureksi. Nykyiset terveydenhuollon käytännöt näyttävät ottavan huomioon vain potilaan, vaikka potilaan ja omaisen selviytyminen on kietoutunut toisiinsa. Tämän takia selviytymistä olisikin tarkasteltava kokonaisuutena.

ISBN-10:
951-42-5554-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Purola Helena
Tuotekoodi 012812
11,77 €