Reproductive endocrine effects of antiepileptic drugs - with special reference to valproate, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 571

Epilepsialääkitykseen liittyvät hormonaaliset häiriötEpilepsiaa sairastaa lähes 1 prosentti ihmisistä. Tavallisimmat epilepsialääkkeet ovat valproaatti, karbamatsepiini ja okskarbatsepiini. Monimutkainen hormonijärjestelmä ohjaa murrosiän kasvua ja kehitystä, sekä aikuisiän hedelmällisyyttä. Epilepsialääkkeiden on todettu muuttavan tämän järjestelmän toimintaa, minkä seurauksena esim. lihavuus, korkeat miessukupuolihormonien pitoisuudet, kuukautishäiriöt ja munasarjojen rakennemuutokset ovat yleisiä (>50% potilaista) valproaattia käyttävillä naisilla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin epilepsialääkkeiden vaikutusta kasvuun ja puberteettikehitykseen 8-18 vuotiailla tytöillä, sekä tutkittiin hormonimuutosten kehittymistä, esiintyvyyttä ja korjaantumista aikuisilla epilepsiapotilailla.Epilepsialääkitys ei vaikuttanut pituuskasvuun tai puberteettikehitykseen, mutta valproaattia käyttävillä tytöillä todettiin samanlaisia muutoksia kuin aikuisilla naisilla (ks. yllä). Naisten valproaattiin liittyvät häiriöt alkoivat korjaantua, kun lääke vaihdettiin lamotrigiiniksi. Valproaatti aiheutti muutoksia miestenkin androgeenipitoisuuksiin. Myös karbamatsepiinilla ja okskarbatsepiinilla havaittiin hormonaalisia vaikutuksia. Tutkimuksen perusteella epilepsialääkkeiden hormonaaliset haitat tulee ottaa huomioon lääkityksen valinnassa.

ISBN-10:
951-42-5528-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Rättyä Johanna
Tuotekoodi 012791
10,26 €