Characterization and application of analysis methods for ECG and time interval variability data, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 323

Sydämen ja verenkierron autonomista hermostollista säätelyä tutkitaan mittaamalla RR- ja QT-aikavälien dynamiikkaa. Aikasarjat sisältävät tietoa fysiologisista prosesseista, mutta myös sinusrytmistä poikkeavia lyöntejä ja mittausvirheitä. Tutkimuksessa käsitellään sykkeen ambulatorisen mittauksen ja analyysin tarkkuutta ja toistettavuutta, sekä virhelähteitä ja tulosten variaatiota.Sydämen kammioiden repolarisaatioajan dynamiikkaa tutkitaan invasiivisilla mittauksilla ja ihon pinnalta mitatusta EKG:sta saaduilla QT-aikaväliestimaateilla. RTmax aikasarja todettiin tarkimmaksi estimaatiksi. Työssä toteutettiin tietokoneohjelma RR- ja QT-aikavälien mittaamiseksi.Tutkimuksessa tarkastellaan aika- ja taajuusalueen sekä aika-taajuusalueen analyysimenetelmiä. Aikasarjan taajuusspektriä estimoidaan autoregressiivisillä (AR) malleilla. Uusina menetelminä esitetään aalloke- ja aallokepakettimuunnokset, joilla suodatetaan EKG:a ja estimoidaan RR-aikavälien taajuusspektriä. Lisäksi luodaan katsaus kaaosteoriaan pohjautuviin menetelmiin sykevaihtelun analyysissä.

ISBN-10:
951-42-5213-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tikkanen Pauli
Tuotekoodi 012766
10,93 €