Yhteiskuntateorioiden oikeus, Episteme

Kirjassa tarkastellaan 1960-luvulta eteenpäin vaikuttaneiden yhteiskuntateoreetikoiden ajattelua. Erityisen mielenkiinnon kohteena on kirjaan valittujen yhteiskuntateorioiden oikeudellinen ulottuvuus. Miten oikeus ymmärretään sosiologian ja yhteiskuntateorian moderneissa klassikoissa?

Jotkut teoreetikoista ovat kirjoittaneet verrattain paljon oikeudesta, toiset sivuavat sitä vain ohimennen. Tähän teokseen kootuissa artikkeleissa tartutaan syvällisesti kyseisten teoreetikoiden oikeutta koskeviin ajatuksiin ja verrataan niitä oikeustieteen piirissä esiintyvään samantyyppiseen – ja heiltä jopa vaikutteita saaneeseen – teorianmuodostukseen. Artikkeleissa ei siten tyydytä pelkästään esittelemään valittujen yhteiskuntateoreetikoiden ajattelun keskeistä sisältöä, vaan tarkastelun keskiössä on oikeus.
Kirjan kirjoittajat ovat oikeuden tutkijoita eri oikeudenaloilta. Teos soveltuu hyvin oppikirjaksi sekä oikeustieteen että eri yhteiskuntatieteiden opintoihin. Lisäksi se toimii hyödyllisenä johdantoteoksena oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille. Se sisältää yksittäisiä yhteiskuntateoreetikoita käsittelevien tekstien ohella teemaan johdattelevan artikkelin siitä, miten oikeus on ymmärretty yhteiskuntateorioiden historiassa


Tuotekoodi 012518
35,00 €