Kapitalismin vallankumoukset, Polemos

Kapitalismin vallankumoukset kyseenalaistaa niitä modernin yhteiskuntatutkimuk-sen sudenkuoppia, jotka kiertyvät yhä uudelleen samoihin itsepäisiin dualismeihin, kuten ystävä/vihollinen, työvoima/pääoma ja yksilöllinen/yhteisöllinen. Maurizio Lazzarato kritisoi perinteisiä vasemmistolaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja ammattiyhdistysliikettä tarkastellen kapitalismissa tapahtuvia muutoksia uudenlaisella sosio-logis-filosofisella työkalupakilla, joka ammentaa käsitteistöä niin Gabriel Tarden so-siologiasta kuin myös Gilles Deleuzen, Michel Foucault’n ja G.W. Leibnizin filosofioista. Lazzaraton huomion keskiössä ovat kapitalismin uudet muodot ja toiminta-mekanismit, joita hän käsittelee muun muassa ”uusmonadologian” ja ”yleisöjen” kä-sitteiden kautta. Kapitalismi ei ole ainoastaan tuotannon muoto, vaan myös elä-mänmuotojen tuotantoa. \nMaurizio Lazzarato asuu ja työskentelee Pariisissa. \n

ISBN-10:
952-5169-39-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
247 s.
Tekijät:
Lazzarato Maurizio
Tuotekoodi 012486
25,00 €