Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa, Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 32

Yrittäjyys on noussut sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhdeksi keskeiseksi teemaksi eri koulutusasteilla. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota kaikkien alojen opiskelijoille sellaisia opintoja, jotka antavat valmiuksia toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti. Sosiaali- ja terveysalalla kunnallisten palveluiden rinnalle on alkanut muodostua alan yritystoimintaa. Tutkimusten mukaan toiminnalliset ja opiskelijoita aktivoivat opetusmenetelmät ovat osoittautuneet parhaiksi keinoiksi yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen lisäämisessä sekä asenteen, motivaation ja tahdon kehittämisessä.\n\nTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää induktiivisesti empiiriseen aineistoon perustuva substantiivinen teoria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ohjatussa harjoittelussa tapahtuvasta toiminnasta ja tuottaa toimintaan uutta käsitteistöä. Tutkimuksen tiedonantajina olivat ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heitä ohjaavat opettajat bioanalytiikan, fysioterapian, hoitotyön, suun terveydenhuollon ja toimintaterapian koulutusohjelmista. \n\nTulosten mukaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnassa tapahtuvan toiminnan ydinkäsitteeksi muodostui yrittäjämäinen yhteistoiminnallinen toimintatapa eli yhteinen toiminta, joka toteutuu sisäisenä, ulkoisena, omaehtoisena ja organisaatioyrittäjyytenä. Substantiivinen teoria sijoittuu kahden toimintaympäristön – terveydenhuolto-organisaation ja korkeakoulu-organisaation – välimaastoon. Se on rajanylitystä, jossa yhdessä luodaan innovatiivista ympäristöä. \n\nSari Asteljoki toimii Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen lehtorina. Julkaisu on hänen väitöskirjansa.

ISBN-10:
978-952-216-159-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
196 s. & 34 liites.
Tekijät:
Asteljoki Sari
Tuotekoodi 010732
27,00 €