Joukoista joukkueeksi - terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa, Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28

Ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen ja osaamisen jakamisen mallit muodostavat kollektiivisen osaamispääoman, jonka arvo ja taso mitataan koulutuksen tuloksella – eli tutkinnon suorittavien ammattitaidolla. Laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi yksittäisten opettajien tai pienryhmien osaaminen on saatava yhteiseen käyttöön. \n\nTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuvata ja ymmärtää koulutusorganisaation osaamispääoman vahvistumiseen vaikuttavia tekijöitä selvittämällä ammattikorkeakoulun opettajien asian-tuntijuuden kehittymisen lähtökohtia ja valintoja. Terveysalan opettajien täydennys- ja lisäkouluttautumisen toteutumista tarkasteltiin suhteessa heidän itse arvioimaansa osaamiseen, organisaation toimintaa ohjaaviin strategioihin sekä yhteisön sisäisiin verkostoihin. Tutkimuksella haettiin myös vastausta siihen, vahvistuuko yhteisön kollektiivinen osaamispääoma yksilöllisen osaamisen jakamisella sekä miten osaaminen ja sen kehittämisen mahdollisuudet liittyvät opettajien työhyvinvointiin.\n\nTutkimuksen kohderyhmän muodosti Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen opetta-jakunta (n = 105) ja tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä.\nTutkimusaineisto kostui kolmesta osasta: AMKOTA-tilastomateriaalista, opettajien omista kouluttautumisraporteista sekä kyselyaineistosta, jolla selvitettiin tulosalueen sisäistä verkostoitumista sekä opettajien arvioita osaamisensa tasosta ammattikorkeakoulun ja tulosalueen strategioista nousevilla osaamisalueilla. \n\nTyötehtävän edellyttämä osaaminen on merkittävää työhyvinvoinnin takaamiseksi. Osaamisvajeiden tunnistaminen ja olemassa olevan osaamisen saaminen ”yhteiseen käyttöön” kollektiivisen osaamispääoman vahvistamiseksi osoittautuivat tämän tutkimuksen perusteella tulevaisuuden keskeisiksi haasteiksi tuottavan ja kilpailukykyisen ammattikorkeakoulutuksen tarjoamiseksi.\n\nKaija Lind toimii Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen koulutusjohtajana. Julkaisu perustuu hänen lisensiaatintyöhönsä. \n

ISBN-10:
9789522160515
Kieli:
fin
Sivumäärä:
168 s.
Tekijät:
Lind Kaija
Tuotekoodi 010703
22,00 €