Tider och former - en inblick i formgivningen från 1800-talets slut till vår tid, Turun ammattikorkeakoulun oppimeteriaaleja 33

Den västerländska formgivningens historia från 1800-talets slut till vår tid presenteras här med vändpunkter och de mest betydande formgivarna i kronologisk ordning. För att ge läsaren en inblick i det sätt på vilket formgivningen alltid lever i ett socialt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang är framställningen delvis indelad i årtionden. Formgivningen i Finland behandlas mera ingående i egna kapitel i samband med den allmänna utvecklingen under olika tider. \n\nEn bakre tidsgräns är förlagd till 1800-talet, då det för första gången kan iakttas en medveten strävan att utveckla produkter som beaktar den industriella produktionens förutsättningar. Sedan dess har formgivningen utvecklats i ett fortlöpande korsdrag mellan nationella särdrag och internationella intressen – det är i denna process som boken försöker ge läsaren en inblick. Det omfattande bildmaterialet i färg utgör ett viktigt visuellt komplement till texten.\n\nDen finskspråkiga ”Muodon ajat”, som Ulla Seppälä-Kavén gav ut år 2003, har nu i översättningen Tider och former genomgått en lätt bearbetning och uppdatering. Författarna, som vardera undervisar i designhistoria, har med boken önskat ge en helhetsbild som fungerar som komplement till den rikliga mera specialiserade designlitteratur som idag produceras. Tider och former har producerats med stöd av Statens formgivningskommission.\n

ISBN-10:
952-5596-62-1
Sivumäärä:
117 s.
Tekijät:
Käld Maria, Seppälä-Kaven Ulla
Tuotekoodi 010687
22,00 €